M. Butterfly Filminin Yapı Sökümcü Analizi

Zühre Canay Güven, Meral Serarslan

Öz


Sinemada kadınlık ve erkeklik temsillerinin egemen söylemi ataerkil yapıyı devam ettiren bir biçimde olduğu ifade edilebilir. Yalnızca kadınlık ve erkeklik biçimleri değil, sinemadaki egemen söylemin bir diğer boyutu da Doğu/Batı toplumlarına yöneliktir. Bu söylemde Doğu eğitilmesi gereken bir toplum olarak tasvir edilirken, Batı güçlü ve iktidar sahibi olarak tasvir edilmektedir. Yine sinemanın egemen söyleminde karşımıza Doğu’nun kadınlık ve Batı’nın erkeklik hali ile ilişkilendirilmesi çıkmaktadır. M. Butterfly filmi ise bu hiyerarşik söylemi biçimsel olarak yıkıma uğratmaktadır. Bu araştırmada M. Butterfly filmi kadın/erkek, Doğulu/Batılı olma biçimlerini ters yüz etmesi iktidar/kimlik nedir sorusu üzerinden incelenmektedir. Bu araştırma anlamın ikircikliğinden yola çıkılarak, bir taraftan Batı’nın Doğu üzerindeki hegemonyasını sorgulamayı amaçlarken, diğer yandan karşı-hegemonya biçimlerini tartışmaktadır. Bunun yanı sıra M. Butterfly eserinin konu olarak dayandığı Madam Butterfly opera eserindeki kahraman ile incelenen eserdeki kahramanın intihar etmesi üzerinden kimlik ve cinsiyet rollerinin süreklilikleri, ikilemleri ve çıkmazları ortaya konulmuştur.  Araştırmada yöntem olarak yapı-bozuma başvurulmuştur.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Burcu, E. (1998). Evrimci teorinin sosyolojik düşünce üzerindeki etkileri ve sosyobiyoloji. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 15 (2), 175-186. Butler, J. (1988). Performative acts and gender constitution: an essay in phenomenology and feminist theory. Theatre Journal 40 (4), 519-531. Connell, R.,W., (2005). Masculinities.Los Angeles: University California Press. Cronenberg, D. (Yönetmen). (1993). M. Butterfly. USA: Warner Bros. Hwang, D.H. (1992). M. Butterfly. (A. Taygun,Çev.). İstanbul: Can. Esplen, E. ve Jolly, S. (2006). Gender and Sex a Sample of Definitions. U.K: Bridge. Fausto-S.A. (2000). Sexing the Body. New York: Basic Books. Foucault, M. (1992). Hapishanenin Doğuşu. (M. A. Kılıçbay, Çev.). Ankara: İmge. Foucault, M. (2002). Toplumu Savunmak Gerekir. (Ş. Varaktaş, Çev.). İstanbul: Yapıkredi. Goffman, E. (2014). Günlük Yaşamda Benliğin Sunumu. (B. Cezar, Çev.). İstanbul: Metis. Hall, S. (1997). Old and New Identities, Old and New Ethnicities . A.,D. King (Ed.), Culture, globalization and the world-system contemporary conditions for the representation of identity (40- 68). New York: University Minnesota Press. Hoffman, H. (1997). Stereotypes as reinforced structure in M. Butterfly. Undergraduate Review 10 (1), 53-60. Moran, B. (2017). Edebiyat Kuramları ve Eleştiri. İstanbul: İletişim. Mulvey, L. (1999). Visual Pleasure and Narrative Cinema. L.Braudy ve M. Cohen (Ed.), Film theory and criticism (833-844). New York: Oxford University Press. Oluk, A. (2013). Klasik Anlatı Sineması. İstanbul: Hayalperest. Puccini, G. (1903). Madam Butterfly. [Opera]. Said, W. E. (2003). Şarkiyatçılık. (B. Ülner,Çev.) Ankara: İmge. Sarup, M. (1997). Post-Yapısalcılık ve Postmodernizm. (B. Güçlü, Çev.) Ankara: Bilim ve Sanat. Sayer, A. (1997). Essentialism, social constructionism and beyond. Sociological Review 45 (3), 453-487. Uluç, G. ve Soydan, M. (2007). Said, oryantalizm, resim ve sinemanın kesişme noktasında Harem Suare. Türk Dünyası Sosyal Bilgiler Dergisi. 42, 35-53.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.