Thesus’un Sinemadaki Distopik Yolculuğu ve Dönüşümü Üzerine

Dilar Diken Yücel

Öz


Özet

Sinema anlam yaratma, eleştirme ve gerçekliği dönüştürme serüveninde kendine birçok yol arkadaşı edinmiştir. Özellikle mitolojik kahramanlar vasıtasıyla dünü bugüne ve yarınlara taşıyarak, yeniden yaratmaya çalıştığı gerçeklik algısı ile bizleri sorgulamaya davet eder. Çalışma kapsamında da mitoloji ile sinemanın kol kola yürüdüğü bir film serisi incelenmiş ve mitolojik bir kahramanın bir distopya kahramanına dönüşümü gözler önüne serilmiştir. Mitin aslına oldukça sadık kalınarak yapılan bu uyarlama ile bir mite konu olmuş kahramanlık öyküsünün sinemadaki izdüşümü incelenmiştir. Bu aşamada ise göstergebilimsel yöntemden faydalanılmıştır. Ana kahramanın bir Yunan mitinden esinlenerek oluşturulduğu film serisinde, mit aracılığıyla toplumsal farkındalığı arttırıp, toplumu dönüştürmeye yürekli karakterler oluşturmak amaçlanmıştır. Nitekim film serisinin sonunda tıpkı mitte olduğu gibi bir dönüşüm yaşanmıştır. Bu noktada sinema ile mitolojinin işbirliği amacına ulaşmış ve sorgulayan bireyler kitlesi oluşmuştur.

 

 

Anahtar Kelimeler: Sinema, Mitoloji, Göstergebilim, Gözetim


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Kaynaklar

Açlık Oyunları/The Hunger Games (Gary Ross, 2012).

Açlık Oyunları; Alaycı Kuş Bölüm 1/ The Hunger Games/ Mockingjay Part 1( Francis Lawrence, 2014).

Açlık Oyunları; Alaycı Kuş Bölüm 2/ The Hunger Games/ Mockingjay Part 2 ( Francis Lawrence, 2015).

Açlık Oyunları; Ateşi Yakalamak/ The Hunger Games; Catching Fire (Francis Lawrence, 2013).

Aydınalp Ilıcak, G. (Ekim, 2013). Sosyal Medyaya Halkla İlişkiler Perspektifinden Eleştirel Bir Bakış. The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, Vol. 3, 4.

Badiou, A. (Şubat, 2015). Cinema and Philosophy. https://www.youtube.com/watch?v=Arwso3fy50M adresinden 10 Kasım 2016’da alınmıştır.

Campbell, J. (2000). Kahramanın Sonsuz Yolculuğu. Sabri Gürses (Çeviren). İstanbul: Kabalcı Yayınevi. (Eserin Orijinali 1968’de yayımlandı), 41-42.

Can, Ş. (?). Klasik Yunan Mitolojisi (4. Baskı). İstanbul: İnkılâp Kitabevi, 186.

Deleuze, G. (2001). Denetim Toplumları Konusunda Bir Ek. (Çev. U. Baker). Birikim Dergisi, 142-143 (23-26).( Orijinal Makalenin Yayın Tarihi, 1992).

Foucault, M. (1992). Hapishanenin Doğuşu. (Çev. M.A. Kılıçbay).Ankara: İmge Kitabevi.(Eserin orijinali 1975’de yayımlandı), 251.

Giddens, A. (2008). Ulus, Devlet ve Şiddet. (Çev. C. Atay). İstanbul: Kalkedon Yayınları. (Eserin orijinali 1985’de yayımlandı), 24-25.

Güven Kesim, S.(2007). Gözetim Toplumu Ve Toplumsal Meşruiyet, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 92.

Marx, K., Engels. F. (2013). Komünist Parti Manifestosu. (Çev. S. Jabban). İstanbul: Patikakitap. (Eserin orijinali 1848’de yayımlandı), 33.

Tecimer, Ö. (2006). Sinema Modern Mitoloji. İstanbul: Plan b Yayıncılık, 133.

Rifat, M. (2009). Göstergebilimin Abc’si. İstanbul: Say Yayınları, 12-61.

Fiske, J. (1996), İletişim Çalışmalarına Giriş. (çev. Süleyman İrvan), Ankara: ARK, 63-69.

Saussure, F. de (1916). Genel Dilbilim Dersleri. (Çev. B. Vardar). Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, 36-63.

Wollen, P. (2014). Sinemada Göstergeler ve Anlam. (Çev. Z. Aracagök ve B. Doğan). İstanbul: Metis Yayınları, 110-126.

Büker. S. (2012). Sinemada Anlam Yaratma. İstanbul: Hayalperest Yayınevi, 36-43.

Andrew, J. D. (2010), Büyük Sinema Kuramları ( çev. Zahit Atam). İstanbul: Doruk Yayınları, 329.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.